TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SPKT VINH

***

Số       HD/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ  MINH

 

 

 Tp Vinh, ngày      tháng      năm 2020

 

 

HƯỠNG DẪN TIÊU CHÍ XÉT ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ

HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG VÀ XÉT KẾT NẠP ĐẢNG, CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011;

Căn cứ thực tiễn công tác phát triển Đảng tại Đảng bộ Trường Đại học SPKT Vinh, Ban Chấp hành Đoàn trường hướng dẫn tiêu chí công nhận Đối tượng Đảng và xét kết nạp Đảng như sau:

I. Tiêu chuẩn được cử đi học lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”

1. Đối với cán bộ viên chức

- Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, động cơ phấn đấu đúng đắn, chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

- Qua thực tiễn công tác chứng tỏ là người ưu tú:

+ Phải có tối thiểu 01 năm là lao động tiên tiến, không vi phạm kỷ luật của Nhà trường.

+ Có thành tích nổi bật trong học tập, giảng dạy, NCKH, các hoạt động đoàn thể và được các cấp ghi nhận.

2. Đối với sinh viên

- Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, động cơ phấn đấu đúng đắn, chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

+ Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường.

+ Tích cực tham gia và đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động của lớp, khoa, trường và của Đoàn TN, Hội SV.

- Về học tập:

+ Gương mẫu đi đầu trong phong trào học tập và NCKH của lớp.

+ Tính đến thời điểm xét, có ít nhất hai học kỳ liên tục có kết quả học tập đạt loại khá trở lên (theo hệ tín chỉ có ĐTBHT ≥ 2,5 điểm).

+ Có điểm rèn luyện học kỳ và năm học đạt kết quả tốt trở lên.

II. Tiêu chí xét kết nạp Đảng

1. Đối với cán bộ viên chức

- Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).

- Có chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định.

- Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của người đảng viên.

- Thừa nhận và tự nguyện xin vào Đảng.

- Tự khai lí lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, lí lịch được cấp ủy thẩm tra, xác minh làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị của bản thân và người thân đủ điều kiện kết nạp theo quy định của Đảng.

- Đối với CBVC trong tuổi Đoàn, phải được tổ chức Đoàn Thanh niên cơ sở giới thiệu kết nạp.

- Qua thực tiễn công tác chứng tỏ là người ưu tú:

+ Phải có tối thiểu 2 năm liên tục (tính đến thời điểm xét) đạt lao động tiên tiến

+ Tham gia các tích cực các hoạt động Đoàn – Hội

+ Có thành tích nổi bật trong học tập, giảng dạy, NCKH được ghi nhận và khen thưởng. Tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn trường tổ chức (Đối với CBGV: tham gia tối thiểu 05 ngày tình nguyện/năm. Đối với CBVP: tham gia 03 ngày tình nguyện/năm)

2. Đối với sinh viên

- Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên (tính theo tháng).

- Có chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định.

- Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của người đảng viên.

- Thừa nhận và tự nguyện xin vào Đảng.

- Tự khai lí lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, lí lịch được cấp ủy thẩm tra, xác minh làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị của bản thân và người thân đủ điều kiện kết nạp theo quy định của Đảng.

- Phải được tổ chức Đoàn Thanh niên (BCH Đoàn Trường) cơ sở giới thiệu kết nạp

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

+ Có nhận thức và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn

+ Có lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh được tập thể tín nhiệm. 

+ Gương mẫu trong học tập, rèn luyện và công tác

+ Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường.

+ Tích cực tham gia các hoạt động tập thể của lớp, khoa, trường của Đoàn TN và Hội SV. Mỗi năm phải tham gia ít nhất 10 ngày tình nguyện. Cụ thể: tình nguyện Tiếp sức mùa thi, tình nguyện Mùa hè xanh, Hiến máu tình nguyện; Đối với hiến máu tình nguyện được quy đổi như sau: 1 lần HMTN = 4 ngày tình nguyện; Đối với SV là thành viên đội văn nghệ, 1 chương trình tham gia tập luyện biểu diễn có xác nhận của CB phụ trách được quy đổi thành 02 ngày tình nguyện). Ngoài ra còn có các hoạt động tình nguyện tại chỗ, Ngày chủ nhật xanh….)

- Về học tập:

+ Gương mẫu đi đầu trong phong trào học tập và NCKH.

+ Có ít nhất  4 học kỳ liên tục có điểm trung bình tích lũy ≥ 2,5 điểm; còn các năm học khác có kết quả học tập đạt loại TB khá  từ 2,0 - 2,49 diểm (tính theo hệ thống tín chỉ).

- Qua thực tiễn hoạt động chứng tỏ là người ưu tú:

+ Tính đến thời điểm được xét điểm xếp loại rèn luyện đạt loại tốt trở lên; các năm còn lại xếp loại rèn luyện có thể đạt loại khá.

III. Quy trình kết nạp Đảng trong sinh viên

1. Trách nhiệm của tổ chức Đoàn

1.1. Trách nhiệm của chi đoàn và liên chi đoàn:

- Ít nhất mỗi học kì một lần giới thiệu cho BCH Đoàn Trường những đoàn viên ưu tú được đề nghị là quần chúng tích cực.

- Tổ chức các cuộc họp chi đoàn, BCH Liên chi đoàn nhận xét đoàn viên ưu tú được giới thiệu đề nghị kết nạp Đảng.

- Tổ chức các cuộc họp chi đoàn, BCH Liên chi đoàn nhận xét và đề nghị BCH Đoàn Trường nhận xét, đề nghị Đảng uỷ xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị (đã hết thời gian dự bị) là đoàn viên đang sinh hoạt Đoàn.

1.2. Trách nhiệm của BCH Đoàn Trường

- Mỗi học kì giới thiệu cho các chi bộ những đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét, phân công đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ phấn đấu để trở thành đối tượng xét kết nạp Đảng.

- Là người giới thiệu thứ nhất cho đoàn viên ưu tú được xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Chịu trách nhiệm giúp đỡ đảng viên dự bị, khi đảng viên dự bị hết thời gian dự bị, ra Nghị quyết đề nghị xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị.

2. Hồ sơ đối tượng kết nạp Đảng gửi lên BCH Đoàn trường
(1). Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
(2). Đơn xin vào Đảng (viết tay).
(3). Bản tự nhận xét đánh giá quá trình phấn đấu, công tác của bản thân.
(4). Biên bản họp chi đoàn, BCH Liên chi đoàn nhận xét về đối tượng đề nghị kết nạp Đảng.
(5). Bảng điểm trong quá trình học tại Trường, chứng nhận kết quả rèn luyện (có xác nhận của Giáo vụ khoa, trợ lý công tác học sinh sinh viên và Ban chủ nhiệm khoa)

(6). Báo cáo thành tích cá nhân có xác nhận của chi đoàn, Liên chi đoàn (theo mẫu).

(7). Bản sao Bằng khen, giấy chứng nhận (nếu có)
3. Hồ sơ đề nghị chuyển đáng chính thức

(1). Bản tự kiểm điểm đề nghị công nhận đảng viên chính thức của đảng viên dự bị.
(2). Bản nhận xét của đảng viên được phân công, giúp đỡ đảng viên dự bị về kết quả phấn đấu của đảng viên dự bị
(3). Biên bản họp chi đoàn nhận xét về đảng viên dự bị là đoàn viên.
(4). Biên bản họp ban chấp hành liên chi đoàn nhận xét về đảng viên dự bị.
(5). Bảng điểm của năm học là đảng viên dự bị.
(6). Biên bản họp chi bộ xét và đề nghị chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị.
(7). Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới.

(8). Bản sao Bằng khen, giấy chứng nhận (nếu có)

Lưu ý: Những hồ sơ nạp lên BCH Đoàn trường không đầy đủ hoặc không đúng theo mẫu văn bản đã hướng dẫn sẽ không được xét trong tháng.

IV. Một số điểm lưu ý

Cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, được các cấp có thẩm quyền khen thưởng (từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên) vẫn có thể đề nghị công nhận Đối tượng Đảng và kết nạp, song phải đảm bảo đúng theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

BCH Đoàn trường tiến hành họp định kỳ vào ngày 03 hàng tháng, các hồ sơ xét kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức phải gửi trước 07 ngày để BCH Đoàn trường tiến hành kiểm tra, theo dõi.

            Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, BCH các LCĐ, CĐ văn phòng có thể liên hệ với VP Đoàn trường để được hướng dẫn giải đáp./.

 

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

Hoàng Văn Thụ

 

 

 ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SPKT VINH

TÊN ĐƠN VỊ………..

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

……, ngày       tháng     năm      

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên, quê quán, ngày tháng năm sinh, dân tộc, giới tính.

2. Thông tin, địa chỉ liên lạc, chức vụ, đơn vị công tác.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Tư tưởng chính trị.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống.

3. Thành tích nổi bật, tiêu biểu (nêu rõ những thành tích nổi bật, mô hình sáng kiến, giải pháp được ứng dụng có hiệu quả, thiết thực trong công tác chuyên môn, trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu niên).

4. Khen thưởng các loại.

III. XÁC NHẬN BÁO CÁO THÀNH TÍCH

1. Người viết báo cáo, ký, ghi rõ họ tên.

2. Ý kiến và xác nhận của BCH chi đoàn, Liên chi đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SPKT VINH

TÊN ĐƠN VỊ………..

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

……, ngày       tháng     năm      

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên, quê quán, ngày tháng năm sinh, dân tộc, giới tính.

2. Thông tin, địa chỉ liên lạc, chức vụ, đơn vị công tác.

II. Tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, quan hệ với bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp

III. Những tồn tại, hạn chế - Giải pháp khắc phục

 

                                                                                    NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SPKT VINH

TÊN ĐƠN VỊ………..

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

……, ngày       tháng     năm      

 

 

BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN (LIÊN CHI ĐOÀN)

(Bản trích)

 

I. Thời gian, địa điểm, thành phần:

II. Trích nội dung cuộc họp

Lưu ý: Nêu hồ sơ của đối tượng được xét, nhận xét ưu – khuyết điểm

Ý kiến nhận xét của BCH chi đoàn (Liên chi đoàn)